Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

De drie bouwstenen van Residentie Moretus

 

Residentie Moretus is een woon- en zorgcentrum dat door het toepassen van de juiste zorgen en het betonen van het grootste respect door adequaat personeel een “thuis” wil bieden aan bewoners die ervoor kiezen een schakel te vormen in haar gemeenschap. Zo kan Residentie Moretus opgedeeld worden in een gemeenschap van drie samenstellende en interactieve bouwstenen – bewoners, personeel en organisatie - die onderling verbonden zijn door de begrippen “respect” en “het nastreven van kwaliteit”.

 

Bewoners zijn noch patiënten, noch cliënten maar wel residenten en worden ten alle tijden zo beschouwd. We vragen onze residenten en hun familie om actief mee ons pad te vormen door te participeren in bewonersraden, familieraden, … . Deze inspraakorganen werden met dit doel in het leven geroepen We willen altijd op de hoogte zijn van wat er tussen en onder onze residenten leeft. We willen weten hoe zij onze zorgen percipiëren en ze willen stimuleren om zo te resulteren in verbetering van en toewijding in de zorgen van iedereen, zowel voor zij die nog mondig zijn als voor zij die het leven van de zijlijn (moeten) volgen.

 

Opdat onze residenten zich “thuis” zouden voelen, streven wij huiselijkheid na, zowel in het materiële als het immateriële, zowel in omgang als in infrastructuur. In hun kamer zijn onze residenten thuis: elke resident richt ze in naar eigen smaak en eigen noden en dragen er zorg voor als voor hun eigen huis.

 

1/ Residenten zijn de eerste bouwsteen van onze gemeenschap.

 

Het personeel is er voor onze residenten. Zij staan ten dienste van maar kunnen nooit beschouwd worden als persoonlijk in dienst van. Zij krijgen hun taken van de directie maar staan open voor onze residenten en hun familie en ze zullen helpen waar ze kunnen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij zich bekwamen in hun deskundigheid, dat zij zoveel van de residenten houden als van hun job en dat zij beroepsfierheid, verantwoordelijkheidszin en respect hoog in het vaandel dragen. Het personeel vormt een team dat groepsgevoel uitstraalt en waar eenieder zich in thuis voelt. 

 

Ieder dient naar waarde geschat te worden en is op zijn niveau onontbeerlijk voor een professionele samenwerking die ten alle tijden moet resulteren in geborgenheid voor zowel residenten als medewerkers want zich “thuis” voelen wordt eveneens van het personeel verwacht. 

 

WZC Residentie Moretus voert een personeelsbeleid dat de beoogde kwaliteit onderstreept: functionele selectie, voortdurende interne en externe vorming en het stimuleren van zelfrealisatie van elke medewerker moeten uiteindelijk resulteren in de kwaliteitszorg die voor Residentie Moretus het hoogste goed is. Van haar kant verbindt Residentie Moretus er zich toe alle personeelsnormen na te leven en na te streven die door de bevoegde overheden worden opgelegd.

 

2/ Onze medewerkers vormen de tweede bouwsteen van onze gemeenschap.

 

De organisatie wordt belichaamd door de directie. De directie is samengesteld uit ervaren en gemotiveerde mensen die zich blijvend en doelgericht vormen en bijscholen.

 

De taak die de directie zich heeft toebedeeld is te omschrijven als “mogelijk maken”. Zij wil het mogelijk maken dat residenten zich thuis voelen, dat medewerkers zich goed voelen en dat aan de organisatie continuïteit wordt toegemeten. Hiertoe organiseert zij de gemeenschap die Residentie Moretus is in functie van haar doel en organiseert zij de onderlinge verbondenheid van haar drie samenstellende pijlers. De directie is als pater familias eindverantwoordelijke van het gemeenschappelijke doel: kwaliteitszorgverlening. 

 

De directie wil niet commanderen maar suggereren, niet controleren maar stimuleren en niet afkeren maar wel appreciëren.

 

3/ De organisatie vormt de derde bouwsteen van onze gemeenschap.

 

Onze gemeenschap vormt een deel van dé gemeenschap en ook deze relaties dienen ten alle tijden onderhouden te worden. Wij moeten ons niet opsluiten, wij komen buiten, wij organiseren uitstappen en laten ons zien. Wij zijn misschien wel oud maar daarom niet lelijk en mogen gezien worden.

 

We laten ook de buitenwereld toe, we staan open voor iedereen en zorgen ervoor dat de buitenwereld kan zien dat wij het goed hebben, dat we gelukkig zijn en dat we dit geluk ook willen delen met de wereld om ons heen.

 

 

Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x